Orobanche nana - Ästige Sommerwurz

Synonym : Orobanche ramosa ssp. nana